Ako určite viete na územi mesta Senec máme regionálnu skládku komunálneho odpadu, ktorá bola často skloňovaná so zatial neidentifikovaným zápachom. Spoločnosť AVE SK sa rozhodla konať, aj napriek tomu, že zdroj zápachu je stále neznámy. Aké zmeny spoločnosť AVE SK plánuje Vám bližšie prezardí generálny riaditeľ, PETER KRASNEC.

1. Aké zmeny sú plánované v nadchádzajúcich dňoch?

V mesiaci január 2020 sa na každú odplyňovaciu studňu OŠ1 až OŠ15 osadí biofiltračná vložka, ktorá zabezpečí oxidáciu metánu a zachytávanie prchavých organických zlúčenín ako nositeľov potenciálneho zápachu zo skládky. Biofiltračná vložka bude osadená na ústie jestvujúcej odplyňovacej rúry a bude tvorená koksokompostovacím filtrom. Celkom bude osadených 15 filtrov. Prechodom LFG cez výplň biofiltra dochádza k postupnej oxidácií metánu a do ovzdušia už migrujú produkty jeho rozkladu (CO2 + voda).

2. Na základe akého podnetu budú zmeny vykonané?

Zmeny budú vykonané na základe vlastnej inciatívy.

3. Aký bude prínos pre obyvateľov mesta Senec?

Technické riešenie inštalácie biofiltrov má zamedziť prípadnému znečisteniu ovzdušia skládkovým plynom a eliminácii zápachu, ktorý bol mohol pochádzať zo skládky odpadov.

 

(59)

Komentáre

komentáre

ZMENA NA SKLÁDKE?