S účinnosťou od 01.12.2019 bol zákonom č. 393/2019 Z. z. okrem zákona o cestnej premávke a iných zákonov novelizovaný resp. doplnený a zmenený aj zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Novela okrem iného upravila a rozšírila oprávnenia obecnej polície ako aj úlohy obecnej polície v oblasti objasňovania a prejednávania priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. „Obecná polícia objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,“ Novelou sa doplnilo aj oprávnenie príslušníkov obecnej polície vykonať tzv. bezpečnostnú prehliadku. Pred novelou mohli príslušníci obecnej polície túto prehliadku vykonať len u zadržanej osoby, novela rozšírila túto možnosť aj na osobu predvádzanú. “Príslušník obecnej polície je oprávnený presvedčiť sa, či ten, koho zadržiavajú alebo predvádzajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou alebo predvedenou osobou”
Taktiež sa doplnilo oprávnenie zastavovať vozidlá a rozšírili sa aj oprávnenia obecnej polície o oprávnenie využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy spracúvané v súlade s osobitným predpisom na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie priebehu jej činnosti alebo zákroku.
Aj napriek pridaným úlohám a oprávneniam však náčelnik mestkej polície ubezpečuje, že nie v ich záujme, občanov mesta nadmieru inkomodovať. Vzhľadom aj na zložitú dopravnú situáciu, predovšetkým v oblasti parkovania.

(33)

Komentáre

komentáre

ROZŠÍRENÉ KOMPETENCIE MP