Od 15. októbra platia nové opatrenia v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu. V uliciach sa opäť budú musieť nosiť rúška, prevádzky budú fungovať obmedzene alebo vôbec. Pozrite si prehľad nových opatrení, ktoré vydal ÚVZ SR.Rúška:bude povinné nosiť v obci a meste. A to v interiéroch aj v exteriéroch. Na tvári ich nebudete musieť mať napríklad v prírode, ak ste členovia spoločnej domácnosti, alebo ak budete od cudzích osôb vzdialení viac ako 5 metrov. Nosenie rúšok bude povinné aj pre deti na prvom stupni základných škôl. V materských školách je ich nosenie dôrazne odporúčané. Výnimku z tejto povinnosti majú iba: deti do 6 rokov, pre deti od 3 do 6 rokov však platí dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti (v exteriéri, interiéri alebo prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy) s prekrytím horných dýchacích ciest osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce (extraviláne), pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov osoby so závažnými poruchami autistického spektra žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím osoby pri výkone športu fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovani nevesta a ženích pri sobáši umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu tlmočníci do posunkovej reči pri výkone povolania zamestnanci, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami Školy:Stredné školy už od pondelka prešli na na dištančné vzdelávanie s výnimkou praktického vyučovania u zamestnávateľov až do odvolania (študenti sa pohybujú v najmenej ucelených kolektívoch, týmto rozhodnutím sa minimalizuje ich mobilita – cestovanie za vzdelaním hromadnou dopravou a pod.). Základné a materské školy a osemročné gymnáziá nateraz fungujú v režime ako doposiaľ. Školské družiny budú fungovať za prísnych opatrení. Fungovať bude aj školské stravovanie podľa nastavených usmernení. Fungovanie telocviční v školách, skupinových výučieb umeleckých škôl či centier voľného času sa dočasne RUŠÍ. Rušia sa aj lyžiarske, plavecké kurzy, exkurzie či iné školské výlety a aktivity.Prevádzky:Od 15. októbra 2020 od 6:00 sa zatvárajú všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly) fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá). Neplatí to pre prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára. Prevádzkovateľ verejného stravovania sa bude môcť rozhodnúť, či podnik zatvorí, alebo sa rozhodne pre nasledujúce podmienky: V prevádzkach verejného stravovania nebudú môcť zákazníci konzumovať jedlo a nápoje v interiéri. Naďalej sa jedlo a nápoje budú môcť podávať v exteriérových častiach prevádzky (terasy). Podmienka jeden zákazník na 15 štvorcových metrov neplatí pre prevádzky verejného stravovania, ak na terasách zabezpečia a dodržia odstupy dva metre medzi stolmi. Jedlá a nápoje budú môcť prevádzky predávať zákazníkom zabalené so sebou. Naďalej platí obmedzenie otváracích hodín do 22:00 s výnimkou predaja cez okienko alebo donáškových služieb.Počet zákazníkov v prevádzkach nesmie prekročiť koncentráciu v jednom okamihu 1 zákazník na 15 štvorcových metrov z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby. Ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 štvorcových metrov, v prevádzke sa môže v jednom okamihu nachádzať len jeden zákazník (so zachovaním výnimky pre deti).Do priestorov obchodného domu bude môcť vstúpiť iba osoba s telesnou teplotou najviac 37 stupňov C. Platí tu jeden zákazník na 15 metrov štvorcových predaj.plochy so zachovaním výnimky pre deti. Do tejto plochy sa nezapočítavajú spoločné priestory obchodného domu. Prevádzky verejného stravovania v obchodných domoch budú taktiež môcť podávať jedlo a nápoje iba zabalené so sebou. Konzumácia jedál a nápojov v obchodných domoch je zakázanáPredajne potravín a drogérie umožnia od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 vstup iba osobám nad 65 rokov. Seniori však budú môcť nakupovať aj v inom čase, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva Hromadné podujatia:Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu nad 6 osôb.Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín. Tieto hromadné podujatia musia byť ohlásené RÚVZ najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Pri splnení týchto podmienok je na tomto podujatí možné podávať jedlá a nápoje.Výnimku zo zákazu majú obrady krstu, sobáša a pohrebu, vrátane civilných verzií. V takýchto prípadoch musia účastníci dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov, v ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné. Počet účastníkov v interiéri v jednom okamihu nesmie prekročiť limit jedna osoba na 15 štvorcových metrov.Výnimku zo zákazu majú aj hromadné podujatia nevyhnutné pre priebeh najvyšších súťaží v hokeji, futbale, hádzanej, basketbale a volejbale (presný zoznam je uvedený v opatrení). Tieto podujatia sa však musia konať bez obecenstva za dodržania podmienok, ktoré Úrad verejného zdravotníctva SR zverejní na svojom webovom sídle.Zákaz hromadných podujatí sa naďalej nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, ako aj ďalšie zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa konajú na základe zákona, ako aj na voľby za dodržania stanovených podmienok.zákaz zhromažďovania nad 6 ľudí. Viac detailov nájdete na webe úvzsr.sk

(1)

Komentáre

komentáre

Nové opatrenia od 15.10.2020