Mesto Senec pripravuje testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom v zmysle manuálu „Návrat do škôl 2021“, ktorý zverejnilo MŠVVaŠ SR.18.12.2020 prostredníctvom riaditeľov základných škôl bol zrealizovaný prieskum formou dotazníkov, na základe ktorého bol vyhodnotený záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiakov a zamestnancov.Z celkového počtu dotazovaných bola návratnosť dotazníkov nasledovná:✅ZŠ Mlynská – 72 % (z toho 82% za prezenčné vyučovanie a 18% za dištančné vyučovanie)✅ZŠ Tajovského – 49 % (z toho 88% za prezenčné vyučovanie a 12% za dištančné vyučovanie)✅ZŠ A. M. Szencziho – 100% (z toho 89% za prezenčné vyučovanie a 10% za dištančné vyučovanie)V súčasnosti prebiehajú potrebné prípravy na realizovanie testovania na troch miestach (výhradne určené len na testovanie žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov, nie ostatnú verejnosť) a to na ZŠ Mlynská, ZŠ Tajovského a ZŠ A.M. Szencziho. Testovanie by malo prebehnúť v dňoch 7.1. – 9. 1. 2021. Podrobnejšie informácie bude mesto priebežne upresňovať s ohľadom na všetky okolnosti súvisiace s procesom zriaďovania týchto odberných miest a zabezpečovania odberných tímov.Text: mesto Senec

(50)

Komentáre

komentáre

Senec pripravuje testovanie žiakov