Dňom 14.9.2020 prechádza Základná škola Mlynská do oranžovej fázy, keďže u jedného z pedagógov bol dnešným dňom potvrdený pozitívny test na COVID-19. Nariadením RÚVZ v Bratislave bola u dotknutej osoby nariadená povinná karanténa. RÚVZ v Bratislave taktiež určil okruh osôb, ktoré mohli s dotknutou osobou byť v bezprostrednom kontakte a nariadil pre nich karanténu a povinné pretestovanie. Vzhľadom k tomu, že osoba s pozitívnym testom je od začiatku školského roka práceneschopná, ku kontaktu so žiakmi v tomto prípade nedošlo.V škole sa aj napriek tomu uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platných usmerní hlavného hygienika.Po ukončení šetrenia miestneho príslušného RÚVZ sa škola vráti do zelenej fázy a všetky aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na stránke školy.Upozorňujeme všetkých, ktorým bola nariadená karanténa, že počas doby jej trvania sú povinní zdržiavať sa iba v mieste bydliska, na adrese, ktorú uviedli pre RÚVZ. Výsledky COVID-19 testov sú povinní oznámiť vedeniu školy.

Zdroj: Vedenie školy

(30)

Komentáre

komentáre

Pozitívny test na COVID-19