Úrad verejného zdravotníctva zverejnil podrobné informácie o nových pravidlách týkajúcich sa nosenia rúšok. Od 1. okóbra od 6.00 ráno sa opätovne vraciame k ich noseniu takmer “vždy a všade”. Do odvolania sa všetkým osobám zakazuje pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka.Výnimky platia pre: – detí do 3 rokov veku,- osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,- osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú odostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatnéhopriestoru určeného na prepravu osôb,- žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,- žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,- deti v interiéri materskej školy a jaslí,- osoby pri výkone športu,- fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,- osoby nevesty a ženícha pri sobáši,- výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich prinakrúcaní dokumentárneho filmu,- osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,- účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, privšetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie danéhozotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,- zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sámZdroj: ÚVZ SR

(4)

Komentáre

komentáre

Kto musí nosiť rúška a kto nie?