V dňoch 26. apríla 2019 od 14:00 – do 18:00 a 27. apríla od 8:00 – do 12:00 sa uskutoční zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2019/2020. Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2019  vek šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu. Bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Zápisy budú prebiehať na všetkých seneckých základných školách:

  • na ZŠ J. G. Tajovského, Tajovského 1, Senec
  • na ZŠ, Mlynská 50, Senec
  • na ZŠ, Kysucká 14, Senec
  • na ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho, Nám. A. Molnára 2, Senec.

Na zápis potrebujete: 

  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz zákonných zástupcov
  • potvrdenie o prechodnom pobyte (ak trvalý pobyt nie je v Senci)
  • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom postihnutí
  • ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.

 

(167)

Komentáre

komentáre

Zápis do škôl