V dnešnej dobe človek dokáže spomaliť alebo pozastaviť takmer všetko. Čo však človek nezastaví, ani nespomalí, je čas. Túto skutočnosť si ale uvedomujeme najmä v pokročilom veku, kedy nám je dobre medzi ľuďmi a s ľuďmi.

Život je zmena

Tak ako každoročne, leto nám skončilo a nasleduje obdobie jesene, desiaty mesiac v roku, ktorý je okrem iného aj mesiacom „Úcty k starším“. Je to rovnaký kolobeh ako v prírode, kde sa striedajú štyri ročné obdobia. Aj v živote človeka sa striedajú jeho obdobia života akosi veľmi rýchlo. Obdobie jesene sa vyznačuje nádhernou farebnosťou prírody, ale aj chladnejšími dňami. V čase jesene ľudského života podvedome cítime, že aj v našom živote sa už skoro všetko udialo a toho, čo ešte zostáva, už nie je až tak veľa. Ale aj jeseň života má svoje čaro a je potrebné, aby sme robili, my mladší, všetko preto, aby seniori túto etapu prežili aktívne v rámci svojej rodiny, priateľov a v prostredí, ktoré im je blízke.

Život je zmena a často prináša situácie, ktoré nie sú jednoduché. Najmä u seniorov môže ísť o náhle zhoršenie zdravotného stavu. Toto je zmena, ktorá nastáva neohlásene a v živote seniora môže zmeniť všetko. Zrazu sa zo samostatného človeka stáva človek, ktorý je odkázaný na starostlivosť.

Nečakajte s rozhodnutím

Dôležité je, aby rodinní príslušníci riešili vzniknutú situáciu čo najskôr. To znamená už v čase hospitalizácie seniora. Treba riešiť polohovateľné lôžko, rehabilitačné pomôcky a následnú starostlivosť v domácom prostredí alebo umiestnenie klienta v sociálnom zariadení. Informácie im poskytnú aj sociálne pracovníčky nemocníc. Najlepším riešením je, ak najbližší príbuzní  zostanú doma z práce a postarajú sa o svojich rodičov a starých rodičov. Rodinné prostredie zostáva zachované a má pozitívny vplyv na zdravotný a psychický stav seniora. Môžu tak urobiť formou príspevku na opatrovanie, ktorý poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska opatrovateľa podľa zákona 447/2008 Z.z,. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu. Ďalšou alternatívou starostlivosti o seniora je domáca opatrovateľská služba podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorá tiež nevylučuje, aby opatrovateľskú službu vykonávali aj rodinní príslušníci pokiaľ sú splnené zákonom stanovené podmienky.

Dnešná doba je však veľmi rýchla a vyznačuje sa zaneprázdnenosťou nás mladších. V prípade, že rodinní príslušníci nemôžu zostať doma, je možnosť požiadať o opatrovateľskú službu príslušný obecný úrad alebo mestský úrad v mieste trvalého pobytu klienta. Ide o sociálnu službu, kedy ku klientom prichádza opatrovateľka a vykonáva sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, zabezpečuje sociálne aktivity a v prípade potreby aj dohľad.

Riešenie je aj na mestskom úrade

Domáca opatrovateľská služba je už viac ako 15 rokov originálnou kompetenciou miest a obcí a je financovaná z podielových daní, ktoré  sú  vytvorené daňovým prerozdeľovacím systémom. Vzhľadom na demografický vývoj starnutia populácie je zrejmé, že v prípade opatrovateľskej služby ide a v ďalších rokoch aj pôjde o zvýšený dopyt.

V prípade, že zdravotný stav seniora vyžaduje odborné úkony ako preväzy rán, dekubitov, podávanie infúzií, odbery biologického materiálu, starostlivosť o stómie, je možné opatrovateľskú službu kombinovať na základe návrhu ošetrujúceho lekára so službou ADOS – agentúra domácej ošetrovateľskej služby, ktorá zabezpečí návštevu sestry v domácnosti podľa potrieb zdravotného stavu pacienta. Informácie občania dostanú u ošetrujúceho lekára alebo na odbore sociálnych vecí na Mestskom úrade v Senci alebo priamo v ADOS, RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o., Šafárikova č. 28, Senec.

Z vlastnej skúsenosti vieme, že domáce prostredie je predsa len pre seniorov tou najlepšou alternatívou. Odkázaní ľudia a seniori si to bezpochyby zaslúžia.

Seniori sú tí, ktorí dostali šancu zanechať svoje odtlačky skôr ako my. Neznamená to však, že by vďaka tomu boli bližšie k smrti než ostatní. Určite však majú bližšie k samote, bolestiam a zabúdaniu, s ktorými sa musia naučiť žiť. Preto potrebujú našu podporu a pohladenie. Vám všetkým, ktorí pomáhate starším, pretože osudy druhých ľudí považujete za svoje vlastné, zo srdca ďakujeme“. (Matka Tereza)

Autor: Zuzana Gabrišová Košecová

riaditeľka neziskovej organizácie RUŽOVÁ ZÁHRADA

(324)

Komentáre

komentáre

Čas nezastavíš