Alkohol, krik, bitky, neporiadok…Asi tak by sa dalo najlepšie charakterizovať to, čo sa pravidelne deje pred Mestským kultúrnym strediskom v Senci. Sú to naši spoluobčania, no často s prívlastkom „neprispôsobiví“. Posedávajú na lavičkách, popíjajú alkohol, hádajú sa, kričia, obťažujú okoloidúcich a spravidla tieto debatné krúžky končia bitkou. Týmto správaním sa stávajú akoby jediným užívateľom nášho námestia. Však kto by chcel počúvať a pozerať sa na partiu opitých bezdomovcov? O vysvetlenie sme požiadali náčelníka Mestskej polície pána Ľuboša Hlaváča, ktorý nám opísal aktuálnu situáciu z pohľadu MsP. Mestská polícia Senec zrealizovala (okrem vlastnej kontrolnej činnosti) od 1. januára 2020 do 21. mája 2020 46 výjazdov v súvislosti s bezdomovcami, osobami s asociálnym správaním a osobami závislými na drogách a iných návykových látkach.Celkovo sa výjazdy týkali opakovane 26 osôb, ktoré pochádzajú z rôznych miest, prevažne však zo Senca. Značná časť výjazdov bola zrealizovaná z dôvodu neprístojného správania sa uvedených osôb na verejnosti, ako aj rôzneho obťažovania občanov, a to prevažne na Mierovom námestí, Nám. 1 mája, železničnej stanici a na Ul. Sokolskej pred predajňou Coop Jednota. Mnohokrát je konanie týchto osôb možné kvalifikovať ako priestupok proti verejnému poriadku, ktorý môže byť prejednaný v blokovom konaní. Tu však nastáva komplikácia, ktorá bola predmetom mnohých diskusií, a to je nepostihnuteľnosť týchto osôb. Všetky tieto osoby sa vyznačujú spoločným znakom, a tým je „nemajetnosť“. Osoba je síce ochotná zaplatiť pokutu v blokovom konaní za priestupok, ale nemá príslušnú, resp. žiadnu finančnú hotovosť. Takejto osobe je mestský policajt povinný podľa zákona o priestupkoch vydať blokovú pokutu s poučením o spôsobe jej zaplatenia. V prípade, že dotyčná osoba na mieste nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami na zaplatenie blokovej pokuty, je mestský policajt povinný občana poučiť o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a taktiež o následkoch jej nezaplatenia. Táto lehota splatnosti je do 15 dní. Ak priestupca pokutu nezaplatí, podá sa návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu. Súd následne preskúma podaný návrh vrátane príloh, a ak neexistujú dôvody na jeho zamietnutie, vydá súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Exekútor po začatí exekúcie zisťuje majetkové pomery vinného a na základe toho rozhodne, ktorý spôsob vykonania exekúcie aplikuje. Nemajetnosť je však jedným z dôvodov pre zastavenie exekúcie. Paušálne trovy pre exekútora však zaplatí oprávnený, t. j. mesto, resp. obyvatelia mesta. Čo môže byť napríklad aj 60 Eur. Z uvedeného dôvodu sú bezdomovci, rôzne asociálne a na návykových látkach závislé osoby bez majetku nepostihnuteľné, a neplatia na ne žiadne sankcie.Tieto osoby si to dostatočne uvedomujú a v plnej miere zneužívajú. Práca s nimi pripomína nekonečný príbeh. Vykážete ich z jedného miesta, robia problémy na druhom mieste, a ak ich vykážete aj odtiaľ, vrátia sa na prvé miesto, a tak to ide dookola. Podnapité osoby, ktoré sa váľajú po zemi, nie je kam umiestniť. RZP ich neprevezme, záchytky neexistujú a na verejnosti ich nemožno ponechať, lebo vzbudzujú verejné pohoršenie. Kam teda s nimi? Je to patová situácia a pre mestskú políciu je to ako bludný kruh, z ktorého niet cesty von. Riešenie týchto problémov bolo úlohou dnes už neexistujúcej komisie PRIESTUPKOVÉHO A VEREJNÉHO PORIADKU, ktorej predsedníčkou bola poslankyňa Jana Turanská. Možnosť, ako zmeniť túto situáciu, keď je legislatíva krátka, majú naši poslanci, ktorí by mohli navrhnúť aj nové Všeobecne záväzné nariadenia o zákaze konzumácie alkoholu na verejných priestranstvách.
Autor: Csaba Farkas

(7)

Komentáre

komentáre

Alkohol, krik, bitky…